0 252 358 50 23 [email protected]

İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Raporların Amacı

Bu raporların amacı; her tür, ölçek ve amaçla plan yapılması düşünülen mevcut ya da potansiyel yerleşim alanlarının; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun‘da tanımlı doğal afet tehlikelerini yerbilimsel veriler ışığında bölgesel olarak değerlendirmek, olası mühendislik problemlerini belirlemek, alanların arazi kullanımı – yerleşime uygunluk değerlendirmesini yapmak, teknik ve/veya idari gerekçelere bağlı olarak gerekli önlemleri önererek afet zararlarını azaltmaktır.

Jeolojik Araştırmanın Önemi

Jeolojik araştırma, yerin jeolojik (jeoloji), mühendislik (jeoteknik), hidrojeolojik (yeraltı suyu) ve depremsel özelliklerini belirleyen herhangi bir inşaat projesinin ön tasarımının en önemli bir parçasıdır. Güvenli, verimli ve ekonomik kalkınma için esastır. Proje gerekliliklerini karşılamak için zemin incelemesinin doğru bir şekilde tasarlanıp uygulanmasını sağlıyoruz. Gerektiğinde, disiplinli ekiplerimiz teknik olarak sağlam ve uygun maliyetli bir saha araştırması çözümü sağlamak için hem jeoteknik hem de depremsel kaygıları kapsayacak şekilde işlerin kapsamını birleştirebilir.

Etüdlerin Planlanması

Arazide yapılacak etüdler, daha sonra bu arazide yapılacak sanayi yatırımları, turizm tesisleri veya yol projeleri için önemli bir yol göstericidir. Yapılacak yatırımların ekonomik olması, uygun zemin iyileştirme çözümleri ile arazinin değerlendirilmesi, mevcut veya muhtemel doğal afet tehlikelerinin önlenmesi, muhtemel mühendislik problemleri ve çözüm önerilerini tam olarak ortaya çıkarabilecek şekilde yapılır.

Etüd çalışmaları esnasında elde edilen veriler ve ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda ek çalışmalar yapılmasının gerekip gerekmediğine karar verilir. Gerekiyorsa etüd planı revize edilir ve daha detaylı incelemeler yapılır.

Bugüne kadar yaptığımız İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüdler ile müşterilerimize profesyonel çözümler sunuyoruz.

Bize Ulaşın!

Z-Etüd Mühendislik Hizmetleri

Cumhuriyet Caddesi No:16/3

Ortakent-Bodrum/Muğla - Türkiye